sunset caribbean

Boekings voorwaarden

Dutch Sailing Events

Boekingsvoorwaarden & condities

Indien er een boeking wordt gedaan bij Dutch Sailing Events, betekent dit dat de deelnemer akkoord gaat met de boekingsvoorwaarden van Dutch Sailing Events. Dutch Sailing Events raadt deelnemers dan ook uitdrukkelijk aan om deze voorwaarden goed te lezen alvorens een boeking te maken. Daarnaast gaat Dutch Sailing Events ervan uit dat de deelnemer de reisinformatie op de website heeft gelezen.

 

 

Bedrijfsinformatie:

 Reisorganisator 

 

Dutch Sailing Events 

Keizersgracht 241

1016 EA Amsterdam

 

De reisagent in Nederland:

 Dutch Sailing Events 

Keizersgracht 241

1016 EA Amsterdam

 Tel       : ·+31 20 369 7627

E-mail  : kantoor@dutchsailingevents.com

 

 

1.         Definities
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
a) de overeenkomst: de reisovereenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
             i) vervoer;

            ii) verblijf; 

            iii) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel  van de              reis uitmaakt;

b)         De reisorganisator: Degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een                       groep   personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt;

c)         Reisagent: Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddeld bij de                                         totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen. In dit geval zijnde Dutch Sailing Events; 

d)         De deelnemer: Degene die deelneemt aan de reis;

e)         Aanbetaling: Het bedrag van minimaal 50% van de reissom welke de deelnemer uiterlijk drie dagen na boeking                 voldoet;

 

 

2.         Overeenkomst
 

De charterovereenkomst wordt gesloten tussen de reisorganisator en/of charter en de deelnemer van de zeilreis. De door de deelnemer verstrekte informatie op het aanmeldingsformulier vormt de basis van deze charterovereenkomst en de deelnemer accepteert de onderhavige boekingsvoorwaarden en condities.

 

 

 

 

3.         Boekingen

 3.1 De deelnemer kan telefonisch of per e-mail : kantoor@dutchsailingevents.com contact opnemen inzake een boeking. Het contact zal vanaf het eerste contact uitsluitend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden tussen de reisagent en de deelnemer die de boeking overeenkomt. 

3.2   De deelnemer dient minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en accepteert met ondertekening van de       overeenkomst deze voorwaarden namens alle andere deelnemers in hun reisgezelschap. 

3.3  Deelnemers uit een en dezelfde reisgezelschap kunnen een boeking door één van de deelnemers laten geschieden.

3.4 Binnen 3 dagen na boeking dient de deelnemer een aanbetaling van minimaal 50% van de reissom aan de reisagent te  voldoen.

3.5  Na ontvangst van de overeenkomst en het voldoen van de aanbetaling zoals genoemd in artikel 2 lid 3, ontvangt de  deelnemer een bevestiging van deelname.

3.6  Na ontvangst van het restant na aanbetaling ontvangt de deelnemer de instructies over de locatie van de boot en het  afgesproken tijdstip. 

3.7 Getoonde data en reisschema’s zijn indicatief en aan verandering onderhevig

3.8 Alle prijzen en informatie zoals getoond op de website van de reisagent www.dutchsailingevents.com zijn correct ten tijde van publicatie, maar behouden het recht op wijziging.

3.9   Alle offertes zijn onder voorbehoud, tenzij deze schriftelijk door de reisagent en/of de reisorganisator zijn bevestigd  factuur.

3.10 Aanbiedingen gepubliceerd op de website van de reisagent of reisorganisator kunnen op elk moment door de reisagent en/of reisorganisator worden ingetrokken.

 

 

4.         Extra kosten    
 

Eventuele extra kosten kunnen in rekening worden gebracht door de reisorganisator, haar medewerkers of derden en dienen ter plaatse worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, waaronder maar niet beperkt tot: belastingen waaronder toeristenbelasting, brandstof kosten leges of soortgelijke kosten die lokaal in rekening worden gebracht, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden geïmplementeerd of gewijzigd. Deze dienen ter stond door de deelnemers te worden betaald en zijn niet opgenomen in de factuur.

 

 

5.         Annulering of wijziging door de deelnemer      
 

5.1        Annulering door de deelnemer moet schriftelijk of per email worden gedaan aan de reisagent.

            In geval van annulering door de deelnemer worden de onderstaande kosten in rekening gebracht:

  • Meer dan 2 maanden voor aanvang van de zeilreis: 50% van de reissom; 
  • Minder dan 2 maanden voor vertrek van de zeilreis: 100 % van de reissom. 

5.2        Indien de deelnemer om welke reden dan ook het zeiljacht verlaat in een andere dan de geplande haven volgens deze                  overeenkomst, komen de eventuele extra reiskosten die hier uit voortvloeien voor rekening van de deelnemer. 

5.3       Naast de annuleringskosten die in rekening worden gebracht, is elke aanpassing, hetzij een wijziging van een bestaande             boeking of een wijziging naar een andere aanvangsdatum, onderhevig aan betaling van kosten die door de             reisorganisator   en/of derden worden opgelegd.

 

 

6.         Annulering of wijziging door reisorganisator    
 

6.1  In het geval de reisorganisator  de zeiltocht moet annuleren, zal er aan de deelnemer een alternatief worden       aangeboden. Indien het niet mogelijk is om een vergelijkbaar alternatief aan te bieden, zal de deelnemer zijn        reissom exclusief      boekingskosten terug ontvangen.

6.2  In het geval dat een zeiltocht moet worden aangepast of geannuleerd door overmacht (door bijvoorbeeld de       weersomstandigheden) zal er geen restitutie van de reissom plaats vinden.

    6.2.1 De reisorganisator en/of de reisagent is in geen geval aansprakelijk voor gemaakte kosten door de deelnemer in het geval van annulering of wijziging van de zeilreis.


 

7.         Verplichtingen deelnemer        
 

7.1   Gedurende de zeilreis is de deelnemer verplicht zich te houden aan de boordregels, zoals opgenomen in het            boordregelement, welke is bijgesloten bij deze algemene boekingsvoorwaarden en/of ter plaatse worden verstrekt.      Deelnemer bevestigd bij ondertekening van de charterovereenkomst kennis te hebben genomen met de inhoud van      dit boordreglement en gaat hiermee akkoord, danwel dient de deelnemer ter plaatse het reglement te ondertekenen.

7.2  De deelnemer is tevens verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator en/of reisagent en/of haar medewerkers ter plaatse ter bevordering van een goede uitvoering van de reisovereenkomst en is aansprakelijk voor alle  schade veroorzaakt door zijn eigen  ongeoorloofde gedragingen te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.

7.3   De deelnemer zal zorg dragen voor een reisverzekering die medische- en annuleringskosten dekt. In deze verzekering dient zeezeilen gedekt te zijn.

 

 

8          Aansprakelijkheid        
 

8.1       Onverminderd de gebondenheid van de vervoers-/verblijfsverschaffer of andere tot vergoeding van schade volgens    verdrag of wet, wordt door de touroperator iedere aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan,             uitgesloten, tenzij zodanige schade uitsluitend is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de reisorganisator.             Eveneens is aansprakelijkheid uitgesloten indien en voorzover de deelnemer zijn schade heeft kunnen verhalen uit  hoofde             van een  verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.  
8.2 De reisagent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen of nalatigheden van de betrokken reisorganisator bij de uitvoering van de diensten, noch voor de juistheid van informatie verstrekt door de reisorganisator, noch voor het verstrekte informatie- en promotiemateriaal van de Reisorganisator. Voor financieel onvermogen van de reisorganisator is de reisagent niet aansprakelijk. Daarnaast is de reisagent niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden.
8.3 De reisagent is niet aansprakelijk voor vertragingen die de reiziger oploopt en welke schade daaruit voortvloeit Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend vertragingen of technische mankementen aan het vervoermiddel, weersomstandigheden, stakingen, blokkades, oorlogssituaties, het missen van aansluitingen, overboekingen, wijzigingen aangebracht door de reisorganisator en annulering door de reisorganisator.
8.4 De deelnemer die hinder of overlast veroorzaakt of kan veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt kan door de reisagent en/of reisorganisator van voortzetting van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer. Restitutie van de reissom of van een gedeelte daarvan kan worden verleend indien de betrokken reiziger ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.
8.5 Alle vorderingsrechten van de deelnemer vervallen een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

 

9.  Persoonsgegevens

9.1   De deelnemer dient bij de boeking juiste persoonsgegevens te verstrekken alsmede de reisagent op de hoogte te stellen  van zijn of haar gezondheid. Gezondheidsklachten moeten bij boeking schriftelijk aan de reisagent worden gemeld.

9.2  De deelnemer dient ervoor te zorgen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals  een  geldig paspoort/identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties. 

9.3        De deelnemer zal tijdig zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde informatie inwinnen.

  

 

10.  Rente en incasso

 10.1  De deelnemer die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog  verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 

10.2  Voorts is de deelnemer gehouden tot vergoeding van de door de reisagent of aanbieder gemaakte buitengerechtelijke  kosten. Deze bedragen maximaal 15% over de reissommen tot EUR 2.500,--, 10% over de daaropvolgende EUR 2.500,--  en 5% op de volgende EUR 5.000,-- met een minimum van EUR 40,--. De reisagent kan ten voordele van de deelnemer  afwijken van de genoemde bedragen en percentage

 

11.    Overig
 

11.1   De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze charterovereenkomst en/of deze boekingsvoorwaarden kan nimmer leiden tot aanspraken van de ene partij op de andere en laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet.

11.2        Blijkt een beding in de charterovereenkomst en/of deze boekingsvoorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en  reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

11.3        Alle titelwoorden die gebruikt zijn in de charterovereenkomst en/of deze boekingsvoorwaarden zijn voor het gemak en   zijn van geen enkel belang voor de interpretatie van de charterovereenkomst en/of deze boekingsvoorwaarden. Hieraan  kunnen zowel de reisorganisator alsmede de deelnemer geen rechten worden ontleend.

 

12.       Klachten
 

12.1      Klachten over een door de reisagent gemaakte reservering en/of over ene door de reisagent verstrekte adviezen en  informatie, dienen binnen één maand na kennisname door de deelnemer van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij de reisagent te worden ingediend.

12.2      De reisagent zal uiterlijk één maand na ontvangt van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

 

12.       Toepasselijk recht en geschil    
 

12.1      Op de overeenkomst en deze boekingsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2      Alle geschillen die tussen partijen ontstaan ter zake van de overeenkomst of deze boekingsvoorwaarden zullen      uitsluitend  worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.